Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu
internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.     Sklep internetowy Weselny Urok, dostępny pod adresem internetowym www.WeselnyUrok.pl
prowadzony jest po przez Patryka Łodygowskiego z siedzibą w Józefosławiu. W
formie Działalności nierejestrowej.

2.     Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 

1.      Konsument – osoba fizyczna
zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest
związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową pod nazwą
Weselny Urok, prowadzona poprzez Patryk Łodygowski.

3.     Klient – każdy
podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.     Sklep – sklep
internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.WeselnyUrok.pl

6.     Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania
umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

9.     Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element
oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do
zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.

13.  Produkt – dostępna w
Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.     Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@weselnyurok.pl

2.    Numer telefonu Sprzedawcy: +(48) 571 869 902

3.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 06 1140 2004 0000 3202 7818 4129

4.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą
za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5.     Klient może porozumieć się telefonicznie
ze Sprzedawcą w godzinach 09:00 – 17:00 w dni powszednie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz

składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci
Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Microsoft Edge,

b.     aktywne konto poczty elektronicznej
(e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,

d.    zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym
przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga
zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich
złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty
przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
woli związania się Umową Sprzedaży.

5.     W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę
lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest
łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.     Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala,
rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej
(ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a
także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy
wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól
oznaczonych jako obowiązkowe.

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez
podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez
podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć
Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.     wybrać Produkt będący przedmiotem
Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
(lub
równoznaczny)
;

3.     zalogować się lub skorzystać z możliwości
złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.     jeżeli wybrano możliwość złożenia
Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie
danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.     kliknąć przycisk “Zamawiam i
płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.     wybrać jeden z dostępnych sposobów
płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym
terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.     Klient może skorzystać z następujących
metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.     Przesyłka pocztowa,

b.     Przesyłka kurierska,

2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.    
Płatności elektroniczne

c.     
Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie
do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a.     płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.     płatności za pobraniem przy odbiorze
przesyłki nie jest możliwa.

4.     Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę
w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     A W przypadku zamówienia Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do
Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu
płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić
od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Bieg terminu określonego w ust. 1
rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego
osobie innej niż przewoźnik.

3.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin
wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.     W przypadku Umowy, która polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin
wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.     Konsument może odstąpić od Umowy,
składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed
upływem tego terminu.

6.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą
tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na
adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.     W przypadku przesłania oświadczenia przez
Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na
podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.

8.    
Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej
na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy
Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.

c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na
konto podane przez konsumenta w formularzu zwrotu.

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.     Konsument powinien odesłać Produkt na
adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż
14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin
zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14
dni.

f.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój
charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie
wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu
Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.     w której przedmiotem świadczenia jest
rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest
rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz
ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany
przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.     w którym cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.       w której przedmiotem świadczenia są
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

h.     o dostarczenie treści cyfrowych, które nie
są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.     Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć
Klientowi rzecz wolną od wad.

3.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u
Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące
rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub
drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.
zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta
składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania
reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie
zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.     Towary odsyłane w ramach procedury
reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu.

8.     W przypadku, gdy na Produkt została
udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy
opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Konsumenta z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Konsument posiada następujące przykładowe
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:

a.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się
do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawcą.

b.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się
do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w
sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.   Administratorem danych osobowych Klientów
zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez
administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu
realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów
Sklepu internetowego mogą być:

a.     W przypadku Klienta, który korzysta w
Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

b.     W przypadku Klienta, który korzysta w
Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.